Karapınar YEKA Yarışma İlanı Yayınlandı

Karapınar YEKA alanında kurulacak 1000 MWe kaapsiteli güneş enerji santrali için yarışma ilanı yayınlandı.

20.10.2016
Karapınar YEKA Yarışma İlanı Yayınlandı

Karapınar YEKA alanında kurulacak 1000 MWe kapsiteli güneş enerji santrali için yarışma ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

15 Aralık 2016'da gerçekleşecek yarışma açık eksiltme usulüyle yapılacak. Başlangıç fiyatının 8 Dolar-cent/kWh olduğu ihalede enerji alım süresi 15 yıl olarak belirlendi. Bu süre YEKA kullanım hakkı sözleşmesinin imzalanmasıyla başlayacağı dikkate alındığında alım süresinin kabaca 10-11 yıl olduğu söylenebilir. Yarışmada, "FV güneş modülü üretim teknolojisine göre 01/01/2014 - 30/06/2016 tarihleri arasında, Şartnamede Tablo1’de belirtilen ingot üretimi hariç dilimleme, hücre ve modül üretimi aşamaları/işlemlerini entegre olarak gerçekleştirerek 3000 MWp FV güneş modülü üretmiş olmalıdır" şartı da bulunuyor.


Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 1. Kısım 1. Bölüm sayfası


Resmi Gazete'de yayınlanan ihale ilanı şöyle;

KARAPINAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANI (YEKA) YURT İÇİNDE ÜRETİM KARŞILIĞI TAHSİSİ (YÜKT) YARIŞMA İLANI

1 - İdare Bilgileri
İdarenin;
Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Adresi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon numarası : 0 312 - 295 55 00
Faks numarası : 0 312 - 295 50 05
Elektronik posta adresi : [email protected]


2 - Yarışma Bilgileri

a) Yarışmanın Adı: Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması Niteliği, türü, miktarı: 1000 MWe bağlantı kapasitesi için Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis olarak; Şartnamede belirtilen özelliklerde entegre 500 MWp/yıl kapasiteli FV güneş modülü üretim fabrikasının ve AR-GE Merkezinin kurulması, AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplam 1000 MWe kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisinin Şartnamede koordinatları verilen Karapınar YEKA da kurularak devreye alınmasıdır.
İşin yapılma yeri: FV güneş modülü üretecek olan fabrika, Serbest Bölgeler hariç, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi Şartnamede koordinatları verilen alanda, AR-GE Merkezi ise ilgili mevzuatta öngörülen yerlerde kurulacaktır.
b) Yarışma konusu işe başlama ve işi bitirme tarihleri
Fabrika ve AR-GE Merkezi kurulumu; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 18 ay, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi ise Fabrika kurulumunu takip eden 36 ay içerisinde bitirilecektir.
c) Uygulanacak yarışma usulü
Yarışma, Şartnamede ilan edilen kilovatsaat başına elektrik enerjisi yarışma başlangıç tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılır.
Verilen Mali Teklif herhangi bir şartı içeremez.
ç) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler
İş Deneyimi: FV güneş modülü üretim teknolojisine göre 01/01/2014 - 30/06/2016 tarihleri arasında, Şartnamede Tablo1’de belirtilen ingot üretimi hariç dilimleme, hücre ve modül üretimi aşamaları/işlemlerini entegre olarak gerçekleştirerek 3000 MWp FV güneş modülü üretmiş olmalıdır.
Yarışmaya katılabilme diğer şartları ve Yarışmada istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.
d) Yarışmanın sadece yerli ortaklara açık olup olmadığı
Yarışma, Teknoloji Sağlayıcısına ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait pay oranı ayrı ayrı %25’ten az olmayacak şekilde yerli ve yabancı ortakların içinde bulunduğu ortak girişim gruplarına açıktır. Yarışmayı kazanan Ortak Girişim Grubunca şirket kurulacak ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanacaktır.
e) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer
Şartname bedeli 10.000 TL olup, bedel T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılacaktır.
Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
f) Başvuru yeri, tarihi ve saati
Başvurular, 12/12/2016 tarihi saat 14:00’e kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 16:00’da başlanarak detay incelemeye geçilecektir.
g) Yarışma yeri, tarihi ve saati
Yarışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 15/12/2016 tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.

3 - Teminat Türü ve Tutarı
Kesin, süresiz, tamamen ve/veya kısmen nakde çevrilebilir ve limitsiz, teminat mektubunun tutarı 50 milyon ABD Doları’dır.

4 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Başvuru tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacaktır.

5 - Bu yarışmaya konsorsiyumlar teklif veremezler.

6 - Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi
• Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı : 8,00 ABD Dolar-cent/kWh
• Elektrik enerjisi alım süresi : 15 Yıl
Elektrik enerjisi alım süresi YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

7 - FV güneş modüllerinin üretileceği fabrikaya, üretim süreçlerine, aksamın özelliklerine, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisinde kullanılacak diğer tesis bileşenlerine, AR-GE faaliyetlerine ve YEKA’ya ilişkin teknik ve idari şartlar Şartnamede yer almaktadır.

8 - İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

Enerji Atlası
verimli, yerel, temiz enerjili geleceğe..
Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller