RES ve GES Yarışma Yönetmeliği


Kaynak: Resmi Gazete - Tarih: 06.12.2013 - Sayı: 28843

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ
KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA
İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış önlisans başvurularından aynı sahada ve/veya aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından yapılacak yarışmaya, yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerine ve yarışma sonunda belirlenen Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrallerinin Katkı Payının ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aynı saha: Coğrafi koordinatlarıyla tanımlanan santral sahalarının birbirleriyle kesiştiği veya çakıştığı sahayı,
b) Bağlantı bölgesi: GES/RES bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi açıklanan bölgeyi,
c) Bağlantı noktası: GES/RES bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi açıklanan iletim sistemi trafo merkezi veya iletim hattını,
ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
d) GES: Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,
e) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
f) Katkı payı: Üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere en fazla 3 yıl içerisinde birim MW başına TEİAŞ'a ödenecek bedeli,
g) Komisyon: Teklif açma ve değerlendirme için TEİAŞ bünyesinde oluşturulan komisyonu,
ğ) RES: Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,
h) Santral sahalarının çakışması: Bir santral sahasının diğer bir santral sahasının tamamını kapsaması hâlini,
ı) Santral sahalarının kesişmesi: Bir santral sahasının diğer bir santral sahasını kısmen kapsaması ve/veya birbirlerini etkilemesi hâlini,
i) Sıralama: Yarışma sonucunda aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktası ve/veya aynı saha için verilen Katkı Payı tekliflerinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmasını,
j) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
k) Toplam katkı payı: Katkı payının proje kurulu gücü (MW) ile çarpılması sonucu hesaplanan bedeli,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları


Yarışmaya katılım
MADDE 4 – (1) Elektrik piyasasında rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurularından EPDK tarafından yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a bildirilen başvurular, yarışmaya katılabilecek RES/GES projeleri olarak ilan edilir.
(2) Proje bazlı gerekli teknik değerlendirmeler ilgili mevzuat çerçevesinde TEİAŞ ve/veya ilgili Dağıtım Şirketi tarafından yapılarak, yarışmaya katılabilecek RES/GES projelerine ilişkin listeler TEİAŞ’ın İnternet sayfasında aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktası ve gerilim seviyeleri bazında yayımlanır. Listelerde; projelerin adı, kurulu gücü, bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası ve gerilim seviyeleri, önlisans başvurularına ait RES/GES bağlanabilir kapasiteleri ile ilgili bilgiler yer alır.
(3) Bu Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahibi yarışmaya katılabilir. Yarışma TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılır.

Başvuru esasları
MADDE 5 – (1) Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarışmaya girecekleri bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası ve gerilim seviyesi ile yarışmaya katılacakların kurulu güçlerine ilişkin bilgiler ve yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat, TEİAŞ’ın İnternet sayfasında yayımlanır. Bu şirketlere, TEİAŞ tarafından belirlenen gün ve saatte teklif vermeleri için davet yazısı gönderilir. Davet yazısı ekinde; Katkı Payı teklif mektubu formu, taahhütname örneği ile kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği bulunur. TEİAŞ’ın İnternet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre 30 (otuz) takvim gününden az olamaz.
(2) Şirket, teklifini üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, proje adı ve EPDK tarafından verilen arşiv numarası yazılı, üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış şirket kaşesi basılı kapalı zarf içerisinde, TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve saatte belirlenen adrese teslim ederler. Kapalı zarfın içerisinde;
a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
b) Ek-1’de yer alan taahhütname,
c) Kati ve süresiz banka teminat mektubu,
ç) Şirketin tebligata esas ikamet adresi,
d) Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı ve kaşeli Ek-2’de yer alan teklif mektubu formu,
e) Hangi bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası için teklif verildiğine ilişkin şirketin beyanı,
bulunur.
(3) Zarflar teslim edildikten sonra teklifte değişiklik yapılamaz.
(4) Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, beher MW’ın virgülden sonraki ilk basamağın yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen rakamın onbin TL ile çarpılması ile elde edilir.

Yarışma
MADDE 6 – (1) Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon, tamamı TEİAŞ personelinden olmak üzere, bir başkan ile en az dört asil üyeden oluşur. Ayrıca, asil üye veya üyelerin bulunamadığı hâllerde asil üye yerine görev yapmak üzere en az iki yedek üye daha belirlenir. Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit edilir ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imzalanır. Asil üyeler yarışma sonuçlandırılana kadar başka bir konuda görevlendirilemezler.
(2) Teklifler kapalı zarf ile alınır. Tekliflerde, teklif miktarı Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile açık olarak yazılır. Rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması hâlinde, yazılı miktar esas alınır.
(3) Komisyon başkanı yarışma oturumunu, davet edilen şirketlerin mevcut bulunan temsilcilerinin katılımıyla açar ve katılanların imzalarını almak suretiyle katılımcıları tutanakla tespit eder. Oturumda ilk olarak belgeler kontrol edilir ve herhangi bir belgenin eksik olması, uygun olmaması veya TEİAŞ’ın İnternet sayfasında ilan edilen bilgilerle uyumsuzluk bulunması hâlinde söz konusu teklif geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan teklife ilişkin ikinci kapalı zarf açılmaz. Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğine ilişkin inceleme sonucunu bir tutanakla tespit eder. Oturumda sadece bir şirketin sunduğu belgelerin geçerli olduğunun tespiti hâlinde, seçim işlemi, söz konusu şirket lehine Katkı Payı teklifi esas alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(4) Katkı Payı tekliflerini içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin huzurunda açılarak kayda alınır. Kayda alınan teklifler, aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktası bazında sıralanır. Öncelikle çakışan veya kesişen alanın kim tarafından kullanılacağının ve sonrasında aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktasına yapılan başvurular arasından söz konusu bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktasına RES/GES bağlanabilir kapasitesini kullanmaya hak kazanan proje/projelerin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki işlemler yapılır:
a) En yüksek Katkı Payını teklif eden projeden başlamak üzere sıralama, bağlantı bölgesi bazında veya açıklanmışsa bağlantı noktası bazında yapılır.
b) Çakışan projeler olması hâlinde, en yüksek Katkı Payını teklif eden proje sıralamaya alınır; diğerleri sıralama dışı kalır.
c) Kesişen projeler olması durumunda ise; daha yüksek Katkı Payı teklifi veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer şirket/şirketler, kesişmeyen alana karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dâhil edilirler. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bulunmaması hâlinde, ilgili proje sıralama dışında kalır ve sıralamadaki diğer projelerden bağlanılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler sırasıyla değerlendirilmeye alınır.
ç) Ayrı bağlantı bölgesinde ve/veya ayrı bağlantı noktasında yarışmaya katılacak olan ancak kesişen veya çakışan alanlara sahip projelerin yarışması yapılırken;
1) Kesişen veya çakışan alana sahip bir proje, yarıştığı bağlantı bölgesi ve /veya bağlantı noktasında bağlantı hakkı elde edecek bir teklif vermiş ise kendisinden daha yüksek Katkı Payı teklifi veren ancak başka bir bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktasında yarışan ve bağlantı hakkı elde edemeyen bir proje ile kesişip/çakışıyorsa; bağlantı hakkı elde eden proje kesişen veya çakışan alanın sahibi olur.
2) Eğer kesişen ve çakışan alanlara sahip farklı bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktasında yarışan projeler aynı anda bağlantı hakkı kazanmış iseler, o zaman bu projeler arasında en yüksek Katkı Payı teklifi veren proje çakışan veya kesişen alanın sahibi olur.
d) (b), (c) ve (ç) bentleri hükümlerine göre yapılan işlemler sonrasında yarışma dışında kalan teklifler, (a) bendine göre yapılan sıralamadan çıkarılır.
e) Sıralanan teklifler içinde RES/GES bağlanabilir kapasitesini aşan ilk teklif sahibi şirketten, Katkı Payı teklifini değiştirmeksizin proje kurulu gücünü kalan RES/GES bağlanabilir kapasitesine indirmesi talep edilir. Bu talep, ilgili şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından kabul edilmezse veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler yarışmaya ilişkin toplantıya katılmamış ise, sıralamadaki bir sonraki şirketin teklifi, aynı koşullarla kendi teklif fiyatı üzerinden değerlendirilir. Bu işlem, kalan RES/GES bağlantı kapasitesine ulaşılana kadar tekrarlanır.
f) Eşit teklifler bulunması ve teklif sahibi şirketler arasında seçim yapılmasının gerekmesi hâlinde, bu kapsamdaki şirketlerden aynı oturumda kapalı zarf ile yeniden teklif alınır ve kendi aralarında değerlendirme yapılır. Şirketler tarafından verilecek yeni teklifler, ilk teklif tutarından düşük olamaz.
(5) Dördüncü fıkra kapsamında yapılan işlemler sonucunda belirlenen en yüksek Katkı Payı teklifini veren şirket/şirketler sisteme bağlantı hakkı kazanır.
(6) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak yarışma komisyonunca imzalanır.

Yarışmadan sonraki iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Yarışma sonuçları TEİAŞ tarafından EPDK’ya bildirilir. Bağlantı hattının teknik karakteristikleri nihai olarak TEİAŞ ve/veya ilgili Dağıtım Şirketi tarafından belirlenir.
(2) Yapılan yarışma sonucunda, yarışmaya katılmayan, katılan ancak belgeleri geçersiz ya da eksik olan ve en yüksek Katkı Payı teklifi veren şirket/şirketlerin unvanları, teklif miktarları ile komisyon tarafından gerekli görülecek diğer hususlar, TEİAŞ tarafından 30 (otuz) gün içerisinde EPDK’ya bildirilir.
(3) Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde edemeyen şirketlerin teminat mektupları, şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yapılan önlisans başvurusunun veya önlisansın mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında EPDK tarafından reddedilmesi/iptali hâlinde TEİAŞ tarafından irat kaydedilir.
(4) Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde eden şirket, yarışma sonucunun tarafına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Katkı Payı Anlaşması yapmak üzere TEİAŞ'a başvurur. Şirketin RES/GES projesi için ödeyeceği 3 yıllık toplam Katkı Payı tutarı oranında yeni bir kesin ve süresiz teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması akabinde yarışma aşamasında alınan teminat mektubu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. TEİAŞ, kendisine sunulan yeni banka teminat mektubunu, şirketin RES/GES Katkı Payı Anlaşmasında belirlenen yükümlülükleri sona erinceye kadar muhafaza eder.
(5) RES/GES’in geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için TEİAŞ’a sunulmuş bulunan banka teminat mektubu irat kaydedilir.
(6) Yarışmaya katılan şirketlere önlisans/lisans verilmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler EPDK’ya aittir.

Katkı payı
MADDE 8 – (1) Yarışmaya katılacak şirket, RES/GES projesinin MW başına Türk Lirası olarak belirlenen Katkı Payı tutarını, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere 3 yıl içerisinde ve yıllık eşit taksitler şeklinde TEİAŞ’a ödemeyi taahhüt eder. Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ve şirket tarafından TEİAŞ’a ödenmesi taahhüt edilen MW başına Türk Lirası cinsinden Katkı Payının proje kurulu gücü (MW) ile çarpılması sonucu Toplam Katkı Payı tutarı belirlenir.
(2) Yıllık Katkı Payı tutarı, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren takip eden yılın Ocak ayı içerisinde TEİAŞ tarafından ilgili şirkete faturalanır ve faturanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde gelir kaydedilmek üzere şirket tarafından herhangi bir taksitlendirme yapılmaksızın TEİAŞ’a ödenir. Hesap edilen tutarın zamanında ödenmemesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

Katkı payı anlaşması
MADDE 9 – (1) Yarışma sonucunda Kurum tarafından önlisans verilen tüzel kişi ile TEİAŞ arasında önlisans verilme tarihinden itibaren ilk 3 (üç) ay içerisinde Ek-3’te yer alan Katkı Payı Anlaşması imzalanır. Katkı Payı Anlaşmasının imzalanabilmesi için, 7 nci maddeye göre belirlenen banka teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması zorunludur. Katkı Payı Anlaşması imzalanmazsa, TEİAŞ, ilgili şirket tarafından kendisine sunulan banka teminat mektubunu irat kaydeder.
(2) Yarışma sonucunda lisans alan şirketlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları kapasite artışı başvurularının uygun bulunması hâlinde, TEİAŞ ile yapmış oldukları Katkı Payı Anlaşması daha önce imzalanan Katkı Payı Anlaşmasındaki tutar üzerinden yeni kurulu güce göre revize edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 10 – (1) 22/9/2010 tarihli ve 27707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği ve 29/5/2012 tarihli ve 28307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler


Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Kaynak: Resmi Gazete - Tarih: 06.12.2013 - Sayı: 28843

Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller