• »
  • »
  • Elektrik Piyasası 2016 Yılı Para Cezaları Tebliği

Elektrik Piyasası 2016 Yılı Para Cezaları Tebliği


Kaynak: Resmi Gazete - Tarih: 22.12.2015 - Sayı: 29570

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ
UYARINCA 2016 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLİĞ


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

6446 Sayılı Kanunun 16'ıncı maddesinin ilgili hükümleri ve 2016 yılında uygulanacak para cezaları

16'ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi: 604.113 TL
16'ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi: 604.113 TL
16'ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi: 604.113 TL
16'ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi: 966.582 TL
16'ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi: 1.087.405 TL
16'ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi: 1.208.229 TL

Yürürlük
MADDE 4
– (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5
– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Kaynak: Resmi Gazete - Tarih: 22.12.2015 - Sayı: 29570

Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller